for aswini nakshatra ---

rohini,pushyami,pubba(purva phalguni),hasta,swathi,anuradha,sravana,
sathabisha,uttarabadhra,revathi


for bharani nakshatra

aswini,mrigasira,punarvasu,maka,uttara,chitta,mula ,uttarashada,danista,revathi.

for krittika nakshtra ---

aswini,rohini,pushyami,maka,pubba,hasta,swathi,anu radha,
mula,sravana,sathabisha,uttarabadhra.


for rohini nakshtra –

mrigasira,punarvasu,pubba,uttara,chitta,uttarashad a,danista,revathi.

for mrigasira nakshatra –

pushyami,maka,uttara,hasta,swathi,anuradha,mula,ut tarashada,sravana,sathabisha,uttarabadra,aswini,ro hini.

For arudra nakshatra –

rohini,mrigasira,punarvasu,pubba,hasta,chitta,srav ana,danista,revathi.

for punarvasu nakshatra –

aswini,mrigasira,pushyami,maka,uttara,chitta,swath i,anuradha,mula,uttarashada,danista,sathabisha,utt arabhadra.

for pushyami nakshatra –

rohini,punarvasu,pubba,hasta,swathi,sravana,sathab isha,
revathi.


for aslesha nakshtra –

aswini,mrigasira,punarvasu,pushyami,maka,yttara,ch itta,anuradha,mula,uttarashada,danista,uttarabhadr a.

For makha nakshatra –

rohini,pushyami,pubba,hasta,swathi,anuradha,sravan a,sathabisha,uttarabhadra,revathi.

For pubba(purva phalguni) nakshatra –

aswini,mrigasira,punarvasu,maka,uttara,chitta,mula ,uttarashada,danista,revathi.

For uttara nakshatra –

aswini,rohini,pushyami,maka,pubba,hasta,swathi,anu radha,mula,sravana,sathabisha,uttarabhadra.

for hasta nakshatra –

mrigasira,punarvasu,pubba,uttara,chitta,uttarashad a,danista,revathi.

For chitta nakshatra –

pushyami,makha,uttara,hasta,swathi,anuradha,mula,u ttarashada,sravana,sathabiisha,uttarabhadra,aswini ,rohini.

for swathi nakshtra –

rohini,mrigasira,punarvasu,pubba,hasta,chitta,srav ana,
danista,revathi
.

For vishaka nakshatra –

aswini,mrigasira,pushyami,makha,uttara,chitta,swat hi,anuradha,mula,uttarashada,danista,sathabisha,ut tarabhadra.

for anuradha nakshatra –

rohini,punarvasu,pubba,hasta,swathi,sravana,sathab isha, revathi.

For jyesta nakshatra –

aswini,mrigasira,punarvasu,pushyami,makha,uttara,c hitta,anuradha,mula,uttarashada,danista,uttarabhad ra.

for mula nakshatra –

rohini,pushyami,pubba,hasta,swathi,anuradha,sravan a,sathabisha,uttarabhadra,revathi.

for purvashada nakshatra –

aswini,mrigasara,punarvasu,makha,uttara,chitta,mul a,uttashada,danista,revathi.

for uttarashada –

aswini,rohini,pushyami,makha,pubba,hasta,swathi,an uradha,mula,sravana,sathabisha,uttarabhadra.

for sravana nakshatra –

mrigasira,punarvasu,pubba,uttara,chitta,uttarashad a, danista,revathi.

for danista nakshatra –

rohini,pushyami,makha,uttara,hasta,swathi,anuradha ,mula,uttarashada,sravana,sathabisha,uttarabhadra, aswini.

for sathabisha nakshatra –

rohini,mrigasira,punarvasupubba,hasta,chitta,srava na,danista,revathi.

for purvabhadra nakshatra –

aswini,mrigasira,pushyami,makha,uttara,chitta,swat hi.anuradha,mula,uttarashada,danista,sathabisha,ut tarabhadra.

For uttarabhadra nakshtra –

rohini,punarvasu,pubba,hasta,swathi,,sravana,satha bisha,
revathi.


for revathi nakshatra –

aswini,mrigasira,punarvasu,pushyami,makha,uttara,c hitta,
anuradha,mula,uttarashada,danista,uttarabhadra.